Download

Òs moeder die zaej nog toen ik van huus ging
Mien jungske gedraag òw, let òp òw ping, ping
Ik zaej: "Moe, mák òw nòw már gén dikke bieën"
'k Heb mien knip vol gelaaje, 't is net enne stieën

Ik zeg kasteleintje, doet d'r nog 's wat ien
Want gén bier ien mien glaeske, dat kan ik nie zien

Zólang as 't caranvalsklökske nog tikt
Is ien Luuëne gén man dén zich zörge mikt
Allieën már òs moeder, die huuërt daor nie beej
Ze lòt 't joekse en zwiere ovver án meej

Ik zeg kasteleintje, doet d'r nog 's wat ien
Want gén bier ien mein glaeske, dat kan ik nie zien

En dan is d'n tied van 't fieëste gedaon
Dan mot ik ik mit mien knip òp huus wér án gaon
Kom ik dan beej moeder, ik zeg 't nie gaer
Jao, moeder mien knip is zó licht as én vaer

Ik zeg kasteleintje, doet d'r mar niks mér ien
Want gén geld ien mien knipke, kan òs moeder nie zien
Want gén geld ien mien knipke, kan òs moeder nie zien

Zang: René Smedts, Frank Cremers en Will Cremers
Tekst: Will Cremers
Meziek: The Dubliners - Wild Rover

Weej wasse en weej schrobbe en weej koke wat af
Weej jage dur 't huus van 's merges zes uur af
Weej knaoje noeët en doen âltied òs dagelekse plicht
En barste mit òs vertigste toch van de jicht
Mar nòw is 't toch moj gewist, weej pikke 't nie mér

Refrein:
Ma ma ma weej zien sloof ien huus, d'n gânse dag mar sjouwe
Pa pa pa dén is toch noeët mér tuus, dén göt vort fieëstjes bouwe
Ma ma ma de kont tigge de krib
En kiek vanaf vandaag nie mér zó sip
Jao, weej gaon d'r dees daag lekker tege an
Plekke al òs jonge aachter 't behang

Weej staon as koffieleut en ok as roddelaar te boek
En vuule òs toch duk afgedaankte kloek
De kels die zun beej òs toch gaer én wespetaille zien
Mar gaon mit hunnen boek toch bijna dur de riem
Mar nòw is 't toch moj gewist, weej pikke 't nie mér

Refrein:
Ma ma ma weej zien sloof ien huus, d'n gânse dag mar sjouwe
Pa pa pa dén is toch noeët mér tuus, dén göt vort fieëstjes bouwe
Ma ma ma de kont tigge de krib
En kiek vanaf vandaag nie mér zó sip
Jao, weej gaon d'r dees daag lekker tege an
Plekke al òs jonge aachter 't behang

Zang: Megjes van de Joekskapel
Tekst: Leo Reintjes
Meziek: Leo Reintjes

Drieëndertig jaor wat een schónne tied
Drieëndertig jaor van klaene knol to groeëte biet
Vur jong en âld, vur goej en kwaoj
Òs Knöllekeslând dat is zó moj
Vur òw en vur meej
Vur de hieële parteej
Is dat alles nog nie vurbeej

Ien òs eige Lönse lând
Sloege meense hând ien hând
't Was gebaore, 't Knölleke was ontstaon
Jao, dat vergaet ik zeker noeët
Ik wis al gauw dat werd nog groeët
Dus zong ok ik, jao 't Knölleke blieft bestaon

Drieëndertig jaor wat enne schónne tied
Drieëndertig jaor van klaene knol tot groeët biet
Vur jong en âld, vur goej en kwaoj
Òs Knöllekeslând dat is zó moj
Vur òw en vur meej
Vur de hieële parteej
Is dat alles nog nie vurbeej

Zang: Joekskapel Noeët tuus
Tekst: Joekskapel Noeët tuus
Meziek: Joekskapel Noeët tuus

Refrein:
Knölleke Knölleke Knölleke kos dat zoeë már blieve
Knölleke Knölleke Knölleke was dat már waor
Geej blieft vur meej bestaon
Dat zal noeët ovver gaon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon

Ik ging laest naor en balmaskee
't Was nie wied van hier
We zonge en we spronge már
Ik zocht daor mien vertier
Ik dânste mit en megje toen
Dat was toevallig vreej
Màr toen 't afgeloeëpe was
Toen zaej ze tege meej....

Refrein:
Knölleke Knölleke Knölleke kos dat zoeë már blieve
Knölleke Knölleke Knölleke was dat már waor
Geej blieft vur meej bestaon
Dat zal noeët ovver gaon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon

Weej ginge same naor de tap
't Was d'r erg druk
We zochte òs èn pletske uut
En zaate òp èn kruk
Weej dronke bier èn ok wat wien
Már smiespelde vural
En toen ik 's naachts naor huus toe gong
Huurde ik ovveral...

Refrein:
Knölleke Knölleke Knölleke kos dat zoeë már blieve
Knölleke Knölleke Knölleke was dat már waor
Geej blieft vur meej bestaon
Dat zal noeët ovver gaon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon
Want weej huuëre tesame as en ster en maon


Zang: ?
Tekst: Frans Fleurkens
Meziek: Frans Fleurkens

Refrein:
Tusse Venroj en Luuëne, daor stöt al veule jaore lang
Òzze eigen lange Jan, stöt rechtop en niemes kriegt 'm bang
Tusse Venroj en Luuëne, mit de kop rechtóp ien de wiend
Ge hoeft 'm nie te vraoge of heej dat lekker viend

Kende d'n tied nog van d'n melkboer
As dén 's merges vroeg d'r uutvoer
Opgewekt 't was en schón gezicht
Langsaam wier 't ien de straot dan licht
Van afstand huuërde 'm al fluite
Miet bòtter, kieës, melk ien de tuite
Dat is verleejen tied

Refrein:
Tusse Venroj en Luuëne, daor stöt al veule jaore lang
Òzze eigen lange Jan, stöt rechtop en niemes kriegt 'm bang
Tusse Venroj en Luuëne, mit de kop rechtóp ien de wiend
Ge hoeft 'm nie te vraoge of heej dat lekker viend

Veul jaore is 't al hieël stil daor
Al jaore lang stöt daor gén melk klaor
De melkboer is verleeje tied
Toch is 't jommer hoe kwaam 't oeët zó wiet
Vroeger is als lang vergaete
Mar melke bleef en ok pap aete
D'n tied d'n stöet nie stil

Refrein:

Tusse Venroj en Luuëne, daor stöt al veule jaore lang
Òzze eigen lange Jan, stöt rechtop en niemes kriegt 'm bang
Tusse Venroj en Luuëne, mit de kop rechtóp ien de wiend
Ge hoeft 'm nie te vraoge of heej dat lekker viend

Tusse Venroj en Luuëne, daor stöt al veule jaore lang
Òzze eigen lange Jan, stöt rechtop en niemes kriegt 'm bang
Tusse Venroj en Luuëne, mit de kop rechtóp ien de wiend
Ge hoeft 'm nie te vraoge of heej dat lekker viend

 

Zang: Crazy Knolle
Tekst: Hay Janssen
Meziek: Hay Janssen

't Was tege de carnaval, mien vrouw laej wat te miere
Ik zaej gót nòw vanaovend mit, d'r velt wér wat te viere
Zeej greep meen án en kuste meej, ik rákte van de wap
Weej drinke sinds dén daag alllieën nog Knollevraeterssap
En wette wat ze zaej?

Refrein:
Geej het de knol wér ien d'n bol
Knollevraeter ziet nie bang, paer d'r duchtig tegeàn
Geje het de knol wér ien d'n bol
Jao, geej ziet toch kierewiet, d'n gâns e vastelaovendstied

Ik haaj 't hét, ik haaj 't kalt en kos allieën nog springe
Ik haaj 't zoer, ik haaj 't zalt en deuj vort gekke dinge
Toen ging ik naor d'n dokter toe dén lej meej efkes plat
En keek toen miet zien apparaat daor baove ien dat gat
En wette wat ie zaej?

Refrein:
Geej het de knol wér ien d'n bol
Knollevraeter ziet nie bang, paer d'r duchtig tegeàn
Geje het de knol wér ien d'n bol
Jao, geej ziet toch kierewiet, d'n gâns e vastelaovendstied
Jao, geej ziet toch kierewiet, d'n gâns e vastelaovendstied
Jao, geej ziet toch kierewiet, d'n gâns e vastelaovendstied

Zang: Emilia Reintjes en Leo Reintjes
Tekst: Leo Reintjes
Meziek: Leo Reintjes

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven