Nòw luuster 's hier
Weej hebbe veul plezier
En wille 's efkes wat zegge
Want op ieder bal, zien weej megjes d'r beej
Dan zien weej van de parteej

Refrein:
As de sterre daor baove Luuëne
En as de maon daor baove de Paesvijver hingt
En dan huurde ien 't Lönse carnavalslând
Kom gaef elkaar 's efeks flink de hând
Dan doen weej ien Venroj wér òs baest
En eindigen nie laest
Want ien 't gânse Lönse lând
Gaon weej hând ien hând

As de sterre daor baove Luuëne
En as de maon daor baove de Paesvijver hingt

Òs hând uut de tes
En pakke de fles
En Hay taekent wér enne mojje wage
De jonges doen hun baest
En zien tot 't laest
An 't sliepe en zage

Refrein:
As de sterre daor baove Luuëne
En as de maon daor baove de Paesvijver hingt
En dan huurde ien 't Lönse carnavalslând
Kom gaef elkaar 's efeks flink de hând
Dan doen weej ien Venroj wér òs baest
En eindigen nie laest
Want ien 't gânse Lönse lând
Gaon weej hând ien hând

 Zang: Heej en ik

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven