Download

Toeën ging mit vastelaovend vur 't urst mit 'n megje uut
Nao 'n wieleke same sjanse miek zeej zich uut de vuut
Daor stoond Toeën dan te kieke en miek zich dikke bieën
't Was toch zó'n moj megje, nòw wat Toeën wér allieën
Jao dat hedde wel 's maej
En wette wat Tooën zaej

Refrein:
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Wat kumt dat kumt ge ziet wel wat
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Hadde dit, hadde dat, hadde wat gehad
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
As ge valt ligde òp òw gat

Toeën het lang motte zuuke vur heej 'n vrowke voond
Zien Truus was 't allermójste wat òp dees waereld bestoond
Wel mos Toeën Truus belove, wat heej ok het gedaon
Dat Truus mit vastelaovend allenig uut moog gaon
Wel vrowke zaej toen Toeën
Dat doede geej gewoeën

Refrein:
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Wat kumt dat kumt ge ziet wel wat
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Hadde dit, hadde dat, hadde wat gehad
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
As ge valt ligde òp òw gat

Nòw zien zeej jaore same en ien eure schik mit èn
En zeuve klaene blage mar spiet hebbe ze gèn
Toch is ieën ding verânderd, Truus naam 'n wies besluut
Mit de Lönse vastelaovend gaon zeej vort same uut
Dan zinge zeej ien koeër
't Mekt toch ok gèn moer

Refrein:
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Wat kumt dat kumt ge ziet wel wat
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
Hadde dit, hadde dat, hadde wat gehad
Lót gaon, lót gaon, lót gaon
As ge valt ligde òp òw gat

Zang: Mötje 3
Tekst: Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

Download

Refrein:

Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

De boerekiel of 't kloonepak
Kunne nòw wér uut de zak
Drie daag motte hier dan mitdoen
Op de klump of òp de schoen

Refrein:
Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

't Linkerbieën en 't rechterbieën
Wille danse, lót toch gaon
Straks dan is 't wér aswoensdág
En is 't vur én jaor gedaon

Refrein:
Ien òs dörpke tusse Pieël en Maas
Mit carnaval is hier de Prins de baas
Zoeë gót dat hier ien 't Lönse lând
De zörge gaon dan án de kânt
Och laot òw nòw toch is efkes gaon
Want al dat geplaar dat is niks gedaon
Dus geen trala mér án owwe bol
Nis is òs hier te dol

Zang: Crazy Knolle
Tekst: Hay Janssen

Download

Refrein:

Sjalala lala lala lala
Sjoebie doebie doebie doebie da
Sjalala lala lala lala
Dit is de Lönse Cha Cha Cha
Cha Cha Cha

Ge doet d'n Cha Cha òp 't werk, of zondágs 's merges ien de kerk
't Mikt nie uut waor dat ge um doet, de Cha Cha duut 't âltied goed
Of dat ge 'm doet ien de pyama, miet én vrimde señorita
Ik doe dén Cha Cha dur de straot, de Lönse Cha Cha ien de maot   OE!

Refrein:
Sjalala lala lala lala
Sjoebie doebie doebie doebie da
Sjalala lala lala lala
Dit is de Lönse Cha Cha Cha
Cha Cha Cha

Begin d'n Cha Cha Cha òp zondág en got dan dur tot án aswoensdág
D'n hieë vastelaovend lang, kon nòw 's hier ziet nie zó bang
Ien Luuëne is 't fiësta, iederieën duut daor dén Cha Cha
Al òw zörge weggezet, dén Cha Cha Cha án 't buffet   OE!

En as ík ien 't roeëd stoj, of as ik naor bed goj
Doe ik de Lönse Cha Cha Cha
As 'k meej mot wasse, of as ik mot plasse
Doe ik de Lönse Cha Cha Cha
As ik mot reeje, of beej 't vreeje
Doe ik de Lönse Cha Cha Cha
't Wil 'm nie misse, as 'k stoj te....... visse
Doe ik de Lönse Cha Cha Cha
Cha Cha Cha

Ge doet d'n Cha Cha òp 't werk, of zondágs 's merges ien de kerk
't Mikt nie uut waor dat ge um doet, de Cha Cha duut 't âltied goed
Of dat ge 'm doet ien de pyama, miet én vrimde señorita
Ik doe dén Cha Cha dur de straot, de Lönse Cha Cha ien de maot   OE!

 Refrein:
Sjalala lala lala lala
Sjoebie doebie doebie doebie da
Sjalala lala lala lala
Dit is de Lönse Cha Cha Cha
Cha Cha Cha

 

Zang: De Postkels
Tekst: Will Cremers

Download

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

Meense kiekt is naor de rest, de Vredepieël of naor de Hei
Hier ien Luuëne was d'r nog steeds niemes die daor iets van zei
Laote weej òzze tied besteeje um òs Luuëne án te kleeje
't Is zó moj zó'n monumentje ien plats van een kale stroeëk

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

't Mikt nie uut wat of 't werd, 't göt d'r um dat daor iets stöt
Al is 't enne doevemelker dén zien duufkes binne flöt
't Mot iet zien hier uut òs Luuëne wat we de vrimde kunne toeëne
't Is zó moj zó'n monumentje irn plats van enne kale stroeëk

Refrein:
D'r is nog én pletske en hieël klaen huukske
Daor stöt nog niks of messchien toch wel en struukske
Weej zien daon denke , gaon prakkeziere
Hoe kunne wej dat klaen pletske toch versiere
Weej dochte hier án en weej doacht daor án
't Mot iet zien waor ge Luuëne án kent
Al is 't en bieësje of én klaen ventje
Toen dòchte weej án en dörpsmonumentje

Zang: Heej en Ik
Tekst: Heej en Ik

Download

Refrein:

Jao, as d'n haan daor baove kraejt
En de wiend zien vaere straelt
Dan vuul ik dat ik mot, dan mot ik gaon
Ik krieg de kriebels ien mien maag
Al vur d'n derde kier vandaag
En daorum bin ik hier, ok al kan 'k hier hos nie staon
Want ik wil laeve, nog iets belaeve
Dans, sjanse, niks is meej te dol
Want ik wil laeve, noet iets belaeve
Lekker duurt noeét lang, en daorum gaef meej mar de lol

Daor baove òp d'n tore
Hoeëg ien de blauwe lucht
D'n haan as vastgevroore
Asòf ie niek mér mugt
Már as de carnaval kumt
Dan is de räöst gedaon
D'n haan daor òp dei spitse punt
Dén göt dan rechtòp staon

Refrein:
Jao, as d'n haan daor baove kraejt
En de wiend zien vaere straelt
Dan vuul ik dat ik mot, dan mot ik gaon
Ik krieg de kriebels ien mien maag
Al vur d'n derde kier vandaag
En daorum bin ik hier, ok al kan 'k hier hos nie staon
Want ik wil laeve, nog iets belaeve
Dans, sjanse, niks is meej te dol
Want ik wil laeve, noet iets belaeve
Lekker duurt noeét lang, en daorum gaef meej mar de lol

Zang: Joekskapel Noeët Tuus
Tekst: Joekskapel Noeët Tuus

Download

Refrein:

En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal

Kom Knöllekes en Knöllinnekes, 't is wér carnaval
En hieëol òs Knolleriek dat göt verklaed naor 't bal
Weej zinge en weej hosse en weeje hebbe veul plezier
Weej viere ok wér carnaval mit én lekker glaeske bier

Refrein:
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal

Dén ieëne het en fieëstneus òp of en huudje van papier
Mar ien dees dolle dage, gaeft dal hieëlemól gen zier
De daage zien nie lang genoeg, de naachte veul te kort
Már mit de vastelaovend is dat toch de sport

Refrein:
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal

En nao dees dolle dage van jool en veul plezier
Gaon weej wér mit òs alle gezellig weg van hier
En Knöllekes en Knöllinnekes, ik hoop dat geej 't dan nog ziet
En dat ge 't verschil nog wet, tussen knol en biet

Refrein:

En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal

En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal
En 't is wér carnaval en 't is wér carnaval
Weej danse en weej zwiere òp dit carnavalsbal

Zang: Leunen 2
Tekst: Mevr. Loenen-Maas
Meziek: Jo Hoogendoorn (Daar komt munne witpen aan)

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven