Download

Weej kunne host nie waachte, 't duurt òs veuls te lang
Now klinkt d'r wér meziek en huuërde wér gezang
Weej zette òw de zaal wér duchtig òp de kop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop

Refrein:
't Göt d'r wér òp an, 't kumt d'r wér òp uut
't Wert toch vastelaovend, wat 't waer ok duut
't Göt d'r wér òp an, wel tot de laeste caent
dat kan òs niks gaeve, want án alles kumt en aend

Gén meens helt òs nog binne, de deur moet van 't slot
't Fieëst dat göt beginne en kan nie mér kapot
Weej zette hier de zaal wér duchtig òp de kop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop

Refrein:
't Göt d'r wér òp an, 't kumt d'r wér òp uut
't Wert toch vastelaovend, wat 't waer ok duut
't Göt d'r wér òp an, wel tot de laeste caent
dat kan òs niks gaeve, want án alles kumt en aend

Weej gaeve mit dees daag hier nog 's duchtig gas
Kan òs nie gek zat werre, már blief wel ien de pas
Nog ieëne kieër de zaal hier duchtig òp de kop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop
Sluut már aachterán, dan gaon weej wér veurop

Refrein:
't Göt d'r wér òp an, 't kumt d'r wér òp uut
't Wert toch vastelaovend, wat 't waer ok duut
't Göt d'r wér òp an, wel tot de laeste caent
dat kan òs niks gaeve, want án alles kumt en aend

't ging d'r wér òp an, 't kwaam d'r wér òp uut
't Wier steeds vastelaovend, már nów is 't uut
't geeng d'r wér òp an, maej tot de laeste caent
dat kos òs noeëts wat gaeve, want nów zien weej án 't aend

 

Zang: Annemiek, Margret, Peter en Will
Tekst : Fun Sijbers
Meziek: Joop Derks

Download

Kenne gillie dèn neeje dâns, dèn stöt garant vur sjans
As geej dèn duut miet carnaval, binde de ster van 't bal
Heej is vur jong en âld, dèn dâns dèn lót òw nie kalt
As ie enne kieër is vurgedaon, dan kunde um laote gaon

Refrein:
De solo-naise doen weej hier, doe lekker miet en mak plezier
Dur kan niks tiegg op, hieël Luuëne stöt òp de kop
Dizze dâns is vur iederieën, zoep dur en kom nou òp de bieën
Iederieën dut miet, oladiejé 't is enne dâns mit pit

Ge hoeft nie ien 'n reej, dèn tie dèn is vurbeej
Want mit dizze neeje dâns, kriegt iederieën èn kans
Ge pakt òw schouwers vast, en geej het van niemand last
De polonaise zien weej zat, dèn het ziene tied gehad

Refrein:
De solo-naise doen weej hier, doe lekker miet en mak plezier
Dur kan niks tiegg op, hieël Luuëne stöt òp de kop
Dizze dâns is vur iederieën, zoep dur en kom nou òp de bieën
Iederieën dut miet, oladiejé 't is enne dâns mit pit

De solo-naise doen weej hier, doe lekker miet en mak plezier
Dur kan niks tiegg op, hieël Luuëne stöt òp de kop
Dizze dâns is vur iederieën, zoep dur en kom nou òp de bieën
Iederieën dut miet, oladiejé 't is enne dâns mit pit
Iederieën dut miet, oladiejé 't is enne dâns mit pit

 

Zang: BB '99
Tekst : F. Strijbosch / S. Martens
Meziek: De vet-lérre Gummiefoddels

Download

Iederieën án de kânt
Want wat is der án de hând
D'r scheurt 'n buske dur 't Knollelând
Ovver de weg en dur de losse zând
Moj verkeejt en masker op
Eindelek enne stop
Want weej zien nów beej 't fieëst
Um tekieër te gaon as en bieëst

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Iederieën ien de zaal
Luuster nów naor òs verhaal
Hos en spring en mak már flink kabaal
Göt vandaag nog lekker án de haal
Iederieën spring ien de lucht
D'n barkeeper slöt io de vlucht
Mar vur òs is niks te dol
Weej tappe ze wel zelf vol

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Tot 's aoves laat meziek òp straot
De joekskapel spult ien de maot
Mit dees daag makte òw nie kwaod
Luuster toch nor ozze goeie raod
Meense doe 's lekker mit
Bleif nie zitte waor geej zit
Vier daag gaon weej òp 'n reej
Want ze zien wér zoeë vurbeej

Refrein:
Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

Tuut tuut tuut, tring tring tring
Sluut már án lekker ding
Hos mit òs en de raod
Vier daag ien de maot

 

Zang: The Boyzooi Familiy
Tekst : The Boyzooi Familiy

Download

Refrein:
Kom nów ieëne pas naor veur en ieëne pas aachter
Blief wel goed oplette en traej mekaar nie òp de vuut
Ieëne beziejes en dan nog efkes terug
En dan wér opperneejt, want 't geeng toch wel wat vlug

Weej liere ollie dânse, kiek már hoe dat göt
En knaoj nie as d'r iemes òp òw tieëne stöt
Alleman kan mitdoen, 't is vur jong en âld
Bliefde ien beweging, jao dan kriegde 't nie kâld

Refrein:
Kom nów ieëne pas naor veur en ieëne pas aachter
Blief wel goed oplette en traej mekaar nie òp de vuut
Ieëne beziejes en dan nog efkes terug
En dan wér opperneejt, want 't geeng toch wel wat vlug

Weej slaon nów miet dees daag 's duchtig òp de trom
En blaoze ok de slingers miet alle tröte krom
Lekker same hosse en maej en bitje sjans
Daor kan ik van droeëme, as ik lekker miet òw dâns

Refrein:
Kom nów ieëne pas naor veur en ieëne pas aachter
Blief wel goed oplette en traej mekaar nie òp de vuut
Ieëne beziejes en dan nog efkes terug
En dan wér opperneejt, want 't geeng toch wel wat vlug

Weej blaoze miet dit fieëst en verke van de lip
En blieve lekker lache, dus kiek nów nie sip
Stamp már òp de groond en weej klappe ien de hand
Ge kunt nów allemól mit doen, dus blief nie án de kant

Refrein:
Kom nów ieëne pas naor veur en ieëne pas aachter
Blief wel goed oplette en traej mekaar nie òp de vuut
Ieëne beziejes en dan nog efkes terug
En dan wér opperneejt, want 't geeng toch wel wat vlug
En dan wér opperneejt, want 't geeng toch wel wat vlug

Zang: De Rockin' Knolle
Tekst : Fun Siebers
Meziek: Joop Derks

Download

Doet mit, mit vastelaovend hier in 't Lönse lând
mit carnaval naor buute nie zitte án de kânt
Want wurde nog wat âlder van kop en bieën nie mér zó snel
Dan wil dit lie wel helpe, wat weej zinge mit dit stel
Want meense...

Refrein:
Straks komde daor baove án de hemelpoort te staon
as geej as Lönse Knölleke de wag naor Pieëtrus òp moa gaon (och erm)
Denk dan beej òw eige 't was nog lang nie slecht
de vastelaovend beej 't Knölleke en dat leste maen ik echt

Want droeëm ik is van latter hoe 't straks mit meej zal gaon
as ik nie mèr kan loeëpe òp mie eige bieën kan staon
Zit ik dan ien huus te knieze mit de kanarie of TV
zólang ik efkes mit kan, doe ik miet dees daag mee
Want meense...

Refrein:
Straks komde daor baove án de hemelpoort te staon
as geej as Lönse Knölleke de wag naor Pieëtrus òp moa gaon (och erm)
Denk dan beej òw eige 't was nog lang nie slecht
de vastelaovend beej 't Knölleke en dat leste maen ik echt

Straks komde daor baove án de hemelpoort te staon
as geej as Lönse Knölleke de wag naor Pieëtrus òp moa gaon (och erm)
Denk dan beej òw eige 't was nog lang nie slecht
de vastelaovend beej 't Knölleke en dat leste maen ik echt

 

Zang: Stichting L.E.O.
Tekst : Hay Janssen

Download

Carnaval ien 't Knollehuus
viere weej hier altied same
Niemand is d'r dan nog tuus
dat kan iederieën beame
Goeëj die tap nów már 's los
en lót dat ding nie mérvertrage
"Kom már op" zet iedere Knol
doet ze nog 's vol, jonges wat 'n lol
"Hup dan yes" roept iedere Knol
want dit fieëst duurt maar 3 daage

Aens per jaor hâlt elke Knol zien pekske vur d'n dag
de prins, de nar, de raod, jao iederieën is dan van slag
En soms dan loeëpe ok de obers ien èn lange reej
um 't bier te brenge hier beej òw en meej

Refrein:
Carnaval ien 't Knollehuus
viere weej hier altied same
Niemand is d'r dan nog tuus
dat kan iederieën beame
Goeëj die tap nów már 's los
en lót dat ding nie mérvertrage
"Kom már op" zet iedere Knol
doet ze nog 's vol, jonges wat 'n lol
"Hup dan yes" roept iedere Knol
want dit fieëst duurt maar 3 daage

Um carnaval tie viere zien d'r nuuëdeg ieder jaor
vrijwilligers en 't vetje bier, ze staon hier vur òw klaor
Jao, weej gaon dur miet fieëste maestal wel tot 's merges vroeg
en iederen aovend klinkt 't dur de hieële kroeg

Refrein:
Carnaval ien 't Knollehuus
viere weej hier altied same
Niemand is d'r dan nog tuus
dat kan iederieën beame
Goeëj die tap nów már 's los
en lót dat ding nie mérvertrage
"Kom már op" zet iedere Knol
doet ze nog 's vol, jonges wat 'n lol
"Hup dan yes" roept iedere Knol
want dit fieëst duurt maar 3 daage

La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
Goeëj die tap nów már 's los
en lót dat ding nie mérvertrage
"Kom már op" zet iedere Knol
doet ze nog 's vol, jonges wat 'n lol
"Hup dan yes" roept iedere Knol
want dit fieëst duurt maar 3 daage

 

Zang: Net d'r naeve
Tekst : Martha Lucassen

Download

Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien zó goed, dat wet host iederieën
Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien nie dom, dat ziede toch metieën
Weej smiete alle zörge án de kânt
genne toemel, gen genäöl, gen trammelant
Drie daag van schik en jén gaon weej belaeve
en de rest, kan niks mérgaeve

Goej dinger kriede meunjesmaot gegaeve
Weej zien goed en hebbe ok de maot
D'r velt mit òs ik hieël wat te belaeve
Ze sproke ok van òs noeëts gen kwaod
Weej zien dan ok as Knölleke gebore
en ien òs Luuëne zien we groeët gebrócht
weej wieëte dan ok zeker wel van wânte

Refrein:
Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien zó goed, dat wet host iederieën
Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien nie dom, dat ziede toch metieën
Weej smiete alle zörge án de kânt
genne toemel, gen genäöl, gen trammelant
Drie daag van schik en jén gaon weej belaeve
en de rest, kan niks mérgaeve

Göt 't nie zoeë as ge gaer zut wille
Göt 't maej verkieërd of gaar nie goed
Dan doede net as weej: Lót 't gewerre
Sánneke dat zit nie ien òs bloed
De vastelaovend is daor bieësteg goed vur
Dan vergette alles um òw hin
Jao, weej wieëte zeker wel van wânte
Iederieën kriegt net was weej wér goeje zin

Refrein:
Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien zó goed, dat wet host iederieën
Weej Knöllekes wieëte wel van wânte
Weej zien nie dom, dat ziede toch metieën
Weej smiete alle zörge án de kânt
genne toemel, gen genäöl, gen trammelant
Drie daag van schik en jén gaon weej belaeve
en de rest, kan niks mérgaeve

Zang: Pojapiejoos
Tekst : Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

Download

Refrein:
't Knölleke vier kieër elf jaor
zet òw fieëstmuts nów már klaor
Dan gaeve weej um enne dow
ut mojste fieëst vur meej en ow
Wat fieëste jao dat zit òs ien 't bloeëd
mit boerekiel of vaere òp d'n hoeëd
Gen stress,  gen zörg en gen gemauw
laot òw is gaon, dus kom maar gauw

't Knölleke wier gebore vier en vertig jaore t'rug
wat is d'n tied gevloge, veuls te vlug
Zólang de vastelaovend bestöt ien 't Knollelând
zingt iederieën, dânst iederieën wér same hând ien hând

Refrein:
't Knölleke vier kieër elf jaor
zet òw fieëstmuts nów már klaor
Dan gaeve weej um enne dow
ut mojste fieëst vur meej en ow
Wat fieëste jao dat zit òs ien 't bloeëd
mit boerekiel of vaere òp d'n hoeëd
Gen stress,  gen zörg en gen gemauw
laot òw is gaon, dus kom maar gauw

De joekskapel göt speule van je hoempa hoempa pa
en alle meense zinge tra la la
De Lönse vastelaovend al vier en verig kieër
en jee duut mit en zeej duut mit, wat hebbe we plezier

Refrein:
't Knölleke vier kieër elf jaor
zet òw fieëstmuts nów már klaor
Dan gaeve weej um enne dow
ut mojste fieëst vur meej en ow
Wat fieëste jao dat zit òs ien 't bloeëd
mit boerekiel of vaere òp d'n hoeëd
Gen stress,  gen zörg en gen gemauw
laot òw is gaon, dus kom maar gauw

't Knölleke vier kieër elf jaor
zet òw fieëstmuts nów már klaor
Dan gaeve weej um enne dow
ut mojste fieëst vur meej en ow
Wat fieëste jao dat zit òs ien 't bloeëd
mit boerekiel of vaere òp d'n hoeëd
Gen stress,  gen zörg en gen gemauw
laot òw is gaon, dus kom maar gauw

Lót òw is gaon, dus kom maar gauw

 

Zang: René Smedts en Will Cremers
Tekst : Will Cremers
Meziek: Will Cremers

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven