Mit de klompe stampe weej òp de groond
En 't Knölleke dat hâlde weej gezoond
Ien 't Knollelând utssen Pieël en Maas
En we dânse, jao ze dânse, de hand klappe lekker òp mekaar
En we dânse, jao ze dânse, dur 't Knollelând tussen Pieël en Maas

De nar dèn kriegt wér òp zien kop
Want heej dronk d'n latste borrel op
De vorst dèn was behuuërlek kwaod
En we dânse, jao ze dânse, de hand klappe lekker òp mekaar
En we dânse, jao ze dânse, dur 't Knollelând tussen Pieël en Maas

Mit mien vuutjes stamp ik òp de groond
Al zien mien herses nog gewoond
Halt mekaar már ien de zeej
En we dânse, jao ze dânse, de hand klappe lekker òp mekaar
En we dânse, jao ze dânse, dur 't Knollelând tussen Pieël en Maas

Mit de ieëne hand nog ien de zeej
Mar tot vastelaovend zinge weej
We brenge dan de pilskes ien 't roond
En we dânse, jao ze dânse, de hand klappe lekker òp mekaar
En we dânse, jao ze dânse, dur 't Knollelând tussen Pieël en Maas
En we dânse, jao ze dânse, de hand klappe lekker òp mekaar
En we dânse, jao ze dânse, dur 't Knollelând tussen Pieël en Maas

 

Zang: De Rockin' Knolle
Tekst : Jos Koenen
Meziek: J. v.d. Bend

Mit carnaval dat st"t beej ieder Knölleke
'n fieëstneus en 'n huudje òp 't bölleke
Alles dat zingt blieft niet zitte már duut mit
dèn lót zich gaon um dat stil zitte òs nie lit
dèn lót zich gaon um dat stil zitte òs nie lit

Refrein:
Klap ien de hand, stamp mit de vuut, draej mit òw vödje,
jong en âld, man of vrouw, megje klein klötje
Klap ien de hand, stamp mit de vuut, draej miet de achterkant
zoeë viere weej hier carnaval (ien 't Knollelând)
zoëë viere weej hier caranval (ien 't Knollelând)

Mit dat huudje en fieëstneus òp 't bölleke
klapt, stampt en draejt hier dalek ieder Knölleke
Alles dat swingt, houwt òp de kiest, geft um van laer
dânse, zinge doen de Knöllekes hieël gaer

Refrein:
Klap ien de hand, stamp mit de vuut, draej mit òw vödje,
jong en âld, man of vrouw, megje klein klötje
Klap ien de hand, stamp mit de vuut, draej miet de achterkant
zoeë viere weej hier carnaval (ien 't Knollelând)
zoëë viere weej hier caranval (ien 't Knollelând)

Zang: Stichting L.E.O.
Tekst : Hay Janssen
Meziek: Hay Janssen

Alaaf, alaaf, alaaf

Refrein:

As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
makte ellekeskieër wat anders mit
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
maen dan nie dat geej ok már 's zit
Ge mot vur dag en duvel 't òw nest,
en 's aoves gaon weej dur to 't allerlest
Al doen òw vuut og zò'n pien,
wat 's merges zette weej de zök d'r ien

Drie daag vastelaovend ien 't Knollelând
Brengt ôs Knöllekes same, dânsend hand ien hand
Niemand din mekt 'n probleem, ok al godde is bieësteg uut de maot
As ge már miet doet en nie án de kant blieft, dan kan dat gen kwaod

Refrein:
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
makte ellekeskieër wat anders mit
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
maen dan nie dat geej ok már 's zit
Ge mot vur dag en duvel 't òw nest,
en 's aoves gaon weej dur to 't allerlest
Al doen òw vuut og zò'n pien,
wat 's merges zette weej de zök d'r ien

As ge van 't fieëste daorst gekrege hed
Wilde nog wat drinke, zieker nie naor bed
Mar as ge dan d'r toch ieëne teveul pakt, dan ziede de weg zoeë kwiet
Binde d'r 's merges dur koppien nie beej en dan hedde 'n jaor lang spiet

Refrein:
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
makte ellekeskieër wat anders mit
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
maen dan nie dat geej ok már 's zit
Ge mot vur dag en duvel 't òw nest,
en 's aoves gaon weej dur to 't allerlest
Al doen òw vuut og zò'n pien,
wat 's merges zette weej de zök d'r ien

Vur de polonaise staon weej ien 'n reej
Weejs as Knolle same 't gâns e dörp d'r beej
Allemaol zwiere weej dan dur de zaal mit 'n lekker glaeske bier
Niemand dèn kan òs plezier dan verbruuje dus nów vur de leste kieër

Refrein:
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
makte ellekeskieër wat anders mit
As ge mit de carnaval ien Luuëne bint,
maen dan nie dat geej ok már 's zit
Ge mot vur dag en duvel 't òw nest,
en 's aoves gaon weej dur to 't allerlest
Al doen òw vuut og zò'n pien,
wat 's merges zette weej de zök d'r ien

Al doen òw vuut og zò'n pien,
wat 's merges zette weej de zök d'r ien

Zang: Net d'r naeve
Tekst : Martha Lucassen
Meziek: Inge en Martha Lucassen

Refrein:
Kom nów mit, 't is vastelaovend, dan gaeve wúm nog enne draej
Nieë, ik kan 't nów echt nie mérlaote, dat is wat ze tigge um zaej
We draije links um of rechts um, waorhin dat mikt nie vueel uut
't Göt um de lol ien 't laeve en um òw lachende snuut

Weej kaochte òs os en moj pekske en ok en moj huudje d'r beej
Wat snipperkes ien en zekske en roeëje neus vur meej
Want 't is alwer zó wiet, 't is vastelaovestied

Refrein:
Kom nów mit, 't is vastelaovend, dan gaeve wúm nog enne draej
Nieë, ik kan 't nów echt nie mérlaote, dat is wat ze tigge um zaej
We draije links um of rechts um, waorhin dat mikt nie vueel uut
't Göt um de lol ien 't laeve en um òw lachende snuut

Zoeë gaon weej dan iederen aovend, same efeks òp stap
En draeje daor dan òs reundjes, ien de zaal of án d'n tap
Wat 't is alwer zó wiet, 't is vastelaovestied

Refrein:
Kom nów mit, 't is vastelaovend, dan gaeve wúm nog enne draej
Nieë, ik kan 't nów echt nie mérlaote, dat is wat ze tigge um zaej
We draije links um of rechts um, waorhin dat mikt nie vueel uut
't Göt um de lol ien 't laeve en um òw lachende snuut

En as die daag dan vurbeej zien en weej war naor huus motte gaon
Dan draeje weej nog en reundje ien 't schiensel van de maon
Was 't már wér zó wiet, wér vastelaovestied

Refrein:
Kom nów mit, 't is vastelaovend, dan gaeve wúm nog enne draej
Nieë, ik kan 't nów echt nie mérlaote, dat is wat ze tigge um zaej
We draije links um of rechts um, waorhin dat mikt nie vueel uut
't Göt um de lol ien 't laeve en um òw lachende snuut

We draije links um of rechts um, waorhin dat mikt nie vueel uut
't Göt um de lol ien 't laeve en um òw lachende snuut

Zang: René Smedts en Will Cremers
Tekst : Will Cremers
Meziek: Will Cremers

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven