Refrein:    
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, wont beej meej ien de reej
Ik wis nie dat heej hier was,        
want heej wont hier nog már pas
Vur um is het allemol neej
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, beej meej uut de stroat
Kom is efkes dichterbeej en maak kennis mit meej
Joa dat kan toch zeker gen kwoad

’t Huus hier neave òs was leeg, tot ik neeje bure kreeg
han van vasteloavend gaar nog gen verstand
‘k zeg weej gon hier allemol, mit zien allen uut dn bol
hier ien 't knollekeslând

Refrein:    
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, wont beej meej ien de reej
Ik wis nie dat heej hier was,        
want heej wont hier nog már pas
Vur um is het allemol neej
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, beej meej uut de stroat
Kom is efkes dichterbeej en maak kennis mit meej
Joa dat kan toch zeker gen kwoad

Miene neeje buurman den, ik nog nie zó hiel goed ken
Was mit vasteloavend nog noeit uutgegoan
‘k zeg wat makte geej meej kloar, weej gon same ieder joar
en zien dan nie nor huus te sloan

Refrein:    
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, wont beej meej ien de reej
Ik wis nie dat heej hier was,        
want heej wont hier nog már pas
Vur um is het allemol neej
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, beej meej uut de stroat
Kom is efkes dichterbeej en maak kennis mit meej
Joa dat kan toch zeker gen kwoad

Miene neeje buurman hier, gut hier nów al flink tekier
wil nie mérnor huus, wil hier nie mérgoan
gut nou elke oavend uut, mit en moj gesminkte snuut
tot heej nie mér òp zien bieen kan stoan

Refrein:    
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, wont beej meej ien de reej
Ik wis nie dat heej hier was,        
want heej wont hier nog már pas
Vur um is het allemol neej
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, beej meej uut de stroat
Kom is efkes dichterbeej en maak kennis mit meej
Joa dat kan toch zeker gen kwoad
    
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, wont beej meej ien de reej
Ik wis nie dat heej hier was,        
want heej wont hier nog már pas
Vur um is het allemol neej
Kiek dan, daor hedde miene buurman
Miene buurman, beej meej uut de stroat
Kom is efkes dichterbeej en maak kennis mit meej
Joa dat kan toch zeker gen kwoad

Tekst: Wilbert Vullings

Wie göt gaer uut, zóláng 't kan
Dat zien weej
Wie stöt wér mit de neus veurán0
Dat zien weej
Wie viērt 'r vastelaovend en gón same hând ien hând
De Knöllekes en Knöllinnekes ien 't Knollelând
Kòm òp, doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gan d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gan al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make

Wie viērt 'r boērebrulleft hiēr
Dat zien weej
En dat al viērenvérteg kieër
Dat zien weej
Weej viēre boērebrulleft en gapn same hând ien hând
Al viērenvérteg jaore láng, ien òs Knollelând
Kòm òp doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gaon d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gaon al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make

Kòm òp doet mit òs mit
Dan wette hoe 't zit
Want…

Refrein:    
Luuëne göt 't make
Weej gaon d'r tiggenán
Luuëne göt 't make
Daor kunde vanòppán
Gén genäöl, génne zaever, génne kwats
Weej gaon al daag òp jats
Weej kunne 't wel kwake van de dake
Luuëne göt 't make


Tekst : Ad van Zwol
Meziek: Ad van Zwol

Refrein:    
Doede gìj 't ok mit mìj,
kom probiere, ik zal 't ów liere
doede gìj 't ok mit mìj
dóe mit mìj mit!
dóe mit mìj mit!

Heej, huppel már opzìj
dreìj dur már bìj
Stap dan wér terug
zak dur òw kneej
zak dur òw kneej

Refrein:    
Doede gìj 't ok mit mìj,
kom probiere, ik zal 't ów liere
doede gìj 't ok mit mìj
dóe mit mìj mit!
dóe mit mìj mit!

Heej, huppel már opzìj
dreìj dur már bìj
Wiès már ien 't roond,
kiek nôr ôw en mìj
kiek nôr ôw en mìj

Refrein:    
Doede gìj 't ok mit mìj,
kom probiere, ik zal 't ów liere
doede gìj 't ok mit mìj
dóe mit mìj mit!
dóe mit mìj mit!

Knollekes wille dat wel lïere,
same vasteloavend viere.
Toafels, stuul án de kant,
’t is 't lied van Noavenant.
’t is 't lied van Noavenant.

Refrein:    
Doede gìj 't ok mit mìj,
kom probiere, ik zal 't ów liere
doede gìj 't ok mit mìj
dóe mit mìj mit!
dóe mit mìj mit!

Doede gìj 't ok mit mìj,
kom probiere, ik zal 't ów liere
doede gìj 't ok mit mìj,
durfde gìj 't an
durfde gìj 't ...
dóe mit mìj mit!!!


Tekst    : Addick Kelders

Mit carnaval raak ik miene stress 's lekker kwiet  
D’r is d'r genne ieëne dén meej òp 't kestje kriet
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelaovend
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

D’r zien d’r honderduuzend die echt nie wieëte hoe 't mòt
Die zien dalek honderd jaor, zitte nog mit enne pot
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Mit carnaval van iederiëen 't wurd al durverteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelaovend
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt.
Mit carnaval van iederiëen 't wurd al durverteld
 
Hedde gej dat ok dat 't zó kriebelt ien d’n boek
Dat ge deankt ik bin zó bliej dat ik deank ik noëit mérvloek
Ik geaf um òw dat is toch ok 't ennigste dat telt
Wat bin ik bliej dat ik vur òw en pilske heb besteld

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as ennen held
Vreej... mit vastelavond
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch ok 't ennigste dat telt.
Wat bin ik bliej dat ik vur òw en pilske heb besteld.   

Want, ik, bin,
Vreej... mit vastelavond
Vreej... as enne held
Vreej... mit vastelavond
Vreej... van al 't geld
Ik gaef 'm òw dat is toch 't ennigste dat telt.
Al mien geld heb ik net vur muntjes nérgeteld

Tekst    : Jos Koenen

Beej een fieëst ,wieëten weej van wanten,
ons wacht nów drie dolle daag.
Hààl òw pekske már van zolder,
Weej kriege kriebels ien de maag.

Lekker swingen mit z`n allen,
‘t dôrpke gut wér uut zien dak.
De optocht voert dur alle stroaten,
Jong en alt zien moj gemakt.

Hand ien hand dees dolle daag,
jong en alt en òs klên blaag.      
Mit de bieën omhoëg,                  
de ärm ien de lucht.
Op 't knollenbal daor is 't okay.
Hand ien hand dees dolle daag,
jong en alt en òs klên blaag.

De meziek giert ien òw oere
Niemand die òw raar án staart
Hiël langzaam kom de verder
Lekker hossend ovver straot
Ok al binde nog wat wankel
Zien òw spiere stram en stief
Noa den optocht brengt en pilske
Wel wér leave ien òw lief.

Refrein:
Hand ien hand dees dolle daag,
jong en alt en òs klên blaag.      
Mit de bieën omhoëg,                  
de ärm ien de lucht.
Op 't knollenbal daor is 't okay.
Wat vastelaovend meej het gebrocht,
Ik heb mien hart án hur verknocht.

Weej wazele mit alle meense,
De tent gùùt òp zien  kop,
weej kennen gennen tied.
Mar het halt nog lang nie op
Weej wille hier wel vur kieze
Was carnaval már en vak
Dus wie nów nog efkes durzet
Woensdag hale weej mit gemak.

Refrein:
Hand ien hand dees dolle daag,
jong en alt en òs klên blaag.      
Mit de bieën omhoëg,                  
de ärm ien de lucht.
Op 't knollenbal daor is 't okay.
Wat vastelaovend meej het gebrocht,
Ik heb mien hart án hur verknocht.

Hand ien hand dees dolle daag,
jong en alt en òs klên blaag.      
Mit de bieën omhoëg,                  
de ärm ien de lucht.
Volgend joar doen weej wér mit.
Wat vastelaovend meej het gebrocht,
Ik heb mien hart án hur verknocht.
Wat vastelaovend meej het gebrocht,
Ik heb mien hart án hur verknocht.
Ik heb mien hart án hur verknocht.

Tekst: Pojapiejoos

Wi-j wiere geboore, ieder mit zien zeg
Hebbe wi-j gezwore, wi-j viende ozze weg
Alles wat wi-j viende kunne, neme wi-j ok mit
Woardur ’t òs ok noeët mèt tège zit

Wi-j geniete van ’t laeve, zó veul as ’t már kan
en zien hiel gauw tevreeje, springe nie uut de ban
Woar we ok noar toe goan, dat makt vur òs nie uut
Wi-j viere fiest en geniete absoluut – elke minuut

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

Carnaval is vur os, ’t mojste wat er is
dan zien wi-j daage bezig, en dat is echt nie mis
wi-j kieke naor d’n optocht, wi-j drinken en glaeske bier
wi-j springe dânse zinge en nog mieër – en zoeë ok hier

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!
    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

D’r kan van alles gebeure, wi-j gaeve genne kik
wi-j blieve gewoen már dur goan, wi-j leave dit ogenblik

dus zing nou mit òs mit ...

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!
    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

wi-j zien d’r wér bi-j


Tekst    : Arno Geurts en Gijs Jeuken
Meziek : Höhner

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Ennen boer den voert zien koeie
Mit den traktor ien de wej
‘k zie twieje klaene haze stoeie
op en hiel klaen stukske haej
An de beek stöt énne reiger
Stil te waachte ien 't gras
Iemand löpt ovver de steiger
Ien de paes beej 't moeras

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

De pestoeërsmaad wâst de rame
van de kappelaon zien huus
En âlt vrowke dat zet ame
Beej ’t passiere van én kruus
Jao de drumband oefent driftig
Mit de harmonie òp straot
Mar den dirigent wert giftig
Want 't göt nie ien de maot

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Enne zwerver duut én dutje
Op én baengske ien de zon
‘k zie twieë jonges ien én hutje
Moj gemákt van alt karton
Jao, én huusvrouw duut eur zegje
beej de buurvrow ien de straot
Enne jong den kust zien megje
Och dat kan toch gaar gén kwaod

Motte huuëre wat ik zeg,  motte huuëre wat ik zing:

Refrein:    
Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege wandelschoen

Lót òs Luuëne âltied blieve, én plats vur òw en meej
Wor iederieën zó trots òp is, zó trots as geej en weej
Dor is âltied wat te belaeve, âltied örges wat te doen
Dat is wat ik zie as ik dur Luuëne loeëp òp mien aege, òp mien aege, òp mien aege wandelschoen

Tekst    : Wil Loenen
Meziek    : René Smedts

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven