Wi-j wiere geboore, ieder mit zien zeg
Hebbe wi-j gezwore, wi-j viende ozze weg
Alles wat wi-j viende kunne, neme wi-j ok mit
Woardur ’t òs ok noeët mèt tège zit

Wi-j geniete van ’t laeve, zó veul as ’t már kan
en zien hiel gauw tevreeje, springe nie uut de ban
Woar we ok noar toe goan, dat makt vur òs nie uut
Wi-j viere fiest en geniete absoluut – elke minuut

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

Carnaval is vur os, ’t mojste wat er is
dan zien wi-j daage bezig, en dat is echt nie mis
wi-j kieke naor d’n optocht, wi-j drinken en glaeske bier
wi-j springe dânse zinge en nog mieër – en zoeë ok hier

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!
    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

D’r kan van alles gebeure, wi-j gaeve genne kik
wi-j blieve gewoen már dur goan, wi-j leave dit ogenblik

dus zing nou mit òs mit ...

Refrein:    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!
    
Wi-j zien d’r wér bi’j, dat is prima! Viva Utopia!
Wi-j hâlde van ’t leave, de liefde en de lust
Wi-j blieve ien de kroeg tot an’t allerlatste fust!

wi-j zien d’r wér bi-j


Tekst    : Arno Geurts en Gijs Jeuken
Meziek : Höhner

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven