Download

Minse, loat òw toch nie jagen,
d’n dag is, echt wel lang genoeg
Ge kunt dan, alles wér verdragen,
`s aoves, en ok al smerges vroeg.

Same ien de Brink mit òw kompeneej
Niemand án de kant kom d’r már is beej
Heej kastelein tap de glaas ’s vol
Want iederiën slut òp hol

Refrein:
Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Vandaag , denk ik nog nie án merge
Gister, dat is pas vurbeej
‘K goj mien, gevuules nie verberge
dit wurd, d’n dag vur òw en meej

Same ien de Brink mit òw kompeneej
Niemand án de kant kom d’r már is beej
Heej kastelein tap de glaas ’s vol
Want iederiën slut òp hol

Refrein:
Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Same ien de Brink mit òw kompeneej
Niemand án de kant kom d’r már is beej
Heej kastelein tap de glaas ’s vol
Want iederiën slut òp hol

Refrein:
Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Iederiën mot achterén gon stoan
De polonaise nie oversloan
Stap nor links en nor rechts  zet ‘m òp lot òw goan
zing dan “Knölleke dat  blieft bestoan”

Tekst: Wilbert Vullings en Jos Koenen

 

Download

Refrein:

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Ien’t Knolleriek  gon weej d’r  tegen an,
Jong en âld groët en klen, ge kunt er van òp an,
Carneval dat zit bij òs knöllekes in het bloed,
Allemol een pekske án en òp de kop ‘ne hoed.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Enne  knol den fieëst den hieëlen dag wat af
Ge kunt ze huuëre zegge wat is dat vur enne maf.
Mar mit carnaval makt dat toch echt niks uut,
Als ge már bleej ziet en zurgt dat ge mit duut.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Carnaval dat is dit joar ok wér zoeë vurbeej,
Hosse, zwiere, springe vuraan ien de rij.
Mar is het dan toch alwer zó wiet,
Doe dan allemoal mit want anders kriede spiet.

Refrein:
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan.
Carneval dat gon we wér vieren.
Loat òw goan, loat òw goan, want 't is zoe gedoan,
Kom már mit dan goan we 't vieren.

Kom már mit dan goan we 't vieren
Kom már mit ... Kom már mit...
Kom már mit. dan goan we 't vieren

Tekst: Die Twieë
Meziek: Die Twieë

Wilde meej de blits nog make,
Mar doen ze dan niks as kwake.
Doet dan mit òs mit.

Bin de enne echte knol
En hâlde 't hieel lang vol
Doet dan mit òs mit

Wilde geej goan carnavalle,
Mar stut owwe kop te knalle
Doet dan mit òs mit

Hedde ruzie mit òw blage
Dut òw buurvrouw niks as klage
Doet dan mit òs mit

Refrein:    
Doet mit òs mit of ge wilt of nie,
Doet mit òs mit dan tel már tot drie
Doet mit òs mit stel òw nie zó an
Doet mit òs mit anders is het gedoan

Zitte diep ien de malaise
Mar hedde zin ien de poloniase
Doet dan mit òs mit

Hedde last van òw hormonen
Ziede hieel duk ien de bone
Doet dan mit òs mit

Sloade meej ok enne flater
Hedde last van unne kater
Doet dan mit òs mit

Ligde zwoar òp apegape
Mar wilde nog nie goan sloape
Doet dan mit òs mit

Refrein:    
Doet mit òs mit of ge wilt of nie,
Doet mit òs mit dan tel már tot drie
Doet mit òs mit stel òw nie zó an
Doet mit òs mit anders is het gedoan

Dus drink òw vol, mit lol,
Dan ziede enne leunse knol
                        
Refrein:    
Doet mit òs mit of ge wilt of nie,
Doet mit òs mit dan tel már tot drie
Doet mit òs mit stel òw nie zó an
Doet mit òs mit anders is het gedoan          

Tekst: De Pojapiejoos

 Download

Mit Vastelaovend gon weej onverloat
Mar toch zien weej dit jaor nie zô blie
Want de Joekskapel, spult zien leste jaor.
Zien Noëit Thuus, ge kent ze wel wie kent ze nie

Potverdrie Potverdrie
Potverdrie Potverdrie    
Ut ware mojje jaore

As wej dweilde mit owlie dur de straote op,
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot

We han zoveul schik, beej òs ien de straot,
Hun deuntjes makte òs zó lekker blie
Vur volgend jaor wiëte weej nog genne raod
Zien Noëit Thuus ge kent dat wel wie kent dat nie

Potverdrie Potverdrie
Potverdrie Potverdrie    
Ut ware mojje jaore

As wej dweilde mit owlie dur de straote op
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot

Mar dit kier nog wiëte zej gen maot
Ze dânse blaoze zinge wel vur drie
Hallufvaste dan krieg’ded 't echt te kwaod
Zien Noëit Thuus ge kent ze wel wie kent ze nie

Potverdrie Potverdrie
Potverdrie Potverdrie    
Ut ware mojje jaore

As wej dweilde mit owlie dur de straote op
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot

En volgend jaor gon zeej onverlaot
Rippetiere, blaoze noëits mérdo re mi
Mar ze komme altied nog vur d’n draod
Zien ‘Noëit Thuus’ ge kent ze wel wie kent ze nie

Potverdrie Potverdrie
Potverdrie Potverdrie    
Ut ware mojje jaore

As wej dweilde mit owlie dur de straote op
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot

Potverdrie Potverdrie
Potverdrie Potverdrie    
Ut ware mojje jaore

As wej dweilde mit owlie dur de straote op
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot
Joa dan kôs de vastelaovend nie kepot


Tekst: Jos Koenen
Meziek: Black Föös

Ik gój altied gaer naor alle fieëste,
Ien òs straot – ien òs straot
Dan dâns ik âltied mit òp alle liedjes,
Wat ok òp staot – wat ok òp staot
Ik viend alles moj, ken alle tekste
Van ’t orkest – van ‘t orkest
’t Mákt mìj echt nie uut of dat ’t âld is,
Ik viend ‘t baest – hìj viend ‘t baest

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Vermoeiend is ’t wel, jao al dat dânse
Tot ’s merges vroeg – tot ’s merges vroeg
Már daags d’ròp bin ik wèr dâns-capabel
Òp naor de kroeg – òp naor de kroeg
Dan vraog ik án ’t urste baeste megje
Meug ik òw hând – meug ik òw hând
Lót ‘s ziēn dat wìj goēd kunne sjanse
’t Is echt gen schând – ’t is echt gen schând

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Iedereën zeuj mieër motte bewege
Zoeë mit mekaar – zoeë mit mekaar
Dan make wìj plezier mit alle same
’n moj gebaar – ’n moj gebaar
Zing en spring dus mit met òs refrejn, jao
’t Zit ien òw bloēd – ’t zit ien òw bloēd
Als ’t dan ’n bitje ien de maot göt
Dan kumt ’t goēd – dan kumt ’t goēd

Refrein (2x):    
Danse, swinge, polonaises ok!
Hosse, springe, ik ben gennen âlde zok!
Kòm blief nie zitte án de kânt,
Doe lekker mit, pak toch mien hând
Same dânse tot, de klaene uurkjes òp de klok

Same dânse tot, de kleine uurkes òp de klok
Same dânse tot, de kleine uurkes òp de klok


Tekst: Arno Geurts
Meziek: Brozius

 Download

Refrein:

Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat got der neve
Dat kunde wel zien dat get der nie mérien
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat get der neve
Dat leste bitje dat get der nie mérien
 
Op zoaterdag same balle,dat is dolle pret
Mar 't pilske aachteraf viend e weej pas vet
Zwetse ovver voetbal kunne weej vur tien
Mar as weej motte scoore dan hedde gaauw gezien.

Refrein:
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat got der neve
Dat kunde wel zien dat get der nie mérien
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat get der neve
Dat leste bitje dat get der nie mérien

Doarna mit en man of wat bej Pietje án den tap
Het was wér berre gezellig 't bier dat leek wel pap
Mar later òp dun oavend toen koosten t al zien
Dat leste glas dat was teveul dat geeng der nie mérien

Refrein:
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat got der neve
Dat kunde wel zien dat get der nie mérien
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat get der neve
Dat leste bitje dat get der nie mérien

Op de fiets noar huus toe 'n paar man manhebben pech
Trekt der iemand án de straat valle ze ien de heg
mit wat schrom òp de kop oh wat dei dat pien
beej zien huus gekome geeng de sleutel der nie ien

Refrein:
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat got der neve
Dat kunde wel zien dat get der nie mérien
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat get der neve
Dat leste bitje dat get der nie mérien

Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat got der neve
Dat kunde wel zien dat get der nie mérien
Dat kunde wel zien dat got der nie ien dat get der neve
Dat leste bitje dat get der nie mérien


Tekst: Veteranen

Mit de vastenaovend kom ik lekker los
Jao dat zeuj toch moj zien, as dat wat dukker kos
nie te hoeve daenke, lekker laote gaon
ok al kunde látter, nie mérblieve staon

Mar wat mákt dat nów toch uut, jòng en âld den laeft zich uut

Refrein:    
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval… belaeve
Mit dees daag bin ik gaar nie tuus
Bin dan ien 't knollehuus
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval…. belaeve
Iederieën laeft zich lekker uut
Mit zien moj geschmienkte snuut

Prinse en Princesse ziede aoveral
Vorst en raod van elluf meuge wér van stal
Hofnar duut as âltied wér hieël goed zien baest
Jao dit clubke blieft âltied hange tot 't laest

Mar wat mákt dat nów toch uut, jòng en âld den laeft zich uut

Refrein:    
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval… belaeve
Mit dees daag bin ik gaar nie tuus
Bin dan ien 't knollehuus
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval…. belaeve
Iederieën laeft zich lekker uut
Mit zien moj geschmienkte snuut

Enne jong van 18 haaj wat ángepápt
Mit en jonger megje, ik hoop dat geej dat snapt
Heej zaag eur wel zitte, zeej um bliekbaar nie
Gaaf um toen te kenne, daenk nie da’k òw nog zie

Mar wat mákt dat nów toch uut, jòng en âld den laeft zich uut

Refrein:    
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval… belaeve
Mit dees daag bin ik gaar nie tuus
Bin dan ien 't knollehuus
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval…. belaeve
Iederieën laeft zich lekker uut
Mit zien moj geschmienkte snuut

Kéls en vrollie speule ien de joekskapel
af en toe dur naeve, már dat mugt toch wel
Kels die zien toch noeët tuus, vrollie naovenant
Soms speule ze same ien 't knollelând

Mar wat mákt dat nów toch uut, jòng en âld den laeft zich uut

Refrein:    
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval… belaeve
Mit dees daag bin ik gaar nie tuus
Bin dan ien 't knollehuus
Wat makt 't uut, wat kan 't gaeve
Ik wil carnaval…. belaeve
Iederieën laeft zich lekker uut
Mit zien moj geschmienkte snuut
       

Tekst: Wil Loenen
Meziek: René Smedts

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven