Download

 

’t is de hoeëgste tied
De vastelaovestied
Dat ziede wel want iederieën
Daenkt nörges mer beej nao!
Vat òw gerei beej-en
Alles, roeëd, gael en gruun
Doe már mit en laot òw gaon!

’t Komt dichterbeej
Wat is dat bieësteg moj!
’t gânse lând ien rep en roer
Ik daenk dat ik wer goj!
Schuuf alles án de kânt
Vur nao dees dolle daag
Gaef már gas en laot òw gaon!

Refrein (2x):
Kom mit òs viere…
Naor dit fieëst waor alles mög, Dat verlieërde nie gauw,
Dees 4 daag gaon veuls te vlug!
Zet de tent már òp zien kòp,
Want de prins göt nòw veuròp,
Dur ’t vastelaoveslând!
Umdat ’t vastelaovend is, ay ay ay,
Ien ’t vastelaoveslând, ay ay ay,
Umdat ’t vastelaovend is!

Alles op de bieën,
Niemand stöt allieën,
Waor kunde dat nog viende,
Iederieën mákt neeje vrienden!
Zó göt dat hier al jaore ien: ’T KNOL-LE-LÂND!
Laot òw huure want zó scheppe weej en bând
Zwaej òw erm mit òw pilske ien de hând!

Refrein (3x):
Kom mit òs viere…
Naor dit fieëst waor alles mög,
Dat verlieërde nie gauw,
Dees 4 daag gaon veuls te vlug!
Zet de tent már òp zien kòp,
Want de prins göt nòw veuròp,
Dur ’t vastelaoveslând!
Umdat ’t vastelaovend is, ay ay ay,
Ien ’t vastelaoveslând, ay ay ay,
Umdat ’t vastelaovend is!

Umdat ’t vastelaovend is, ay ay ay,
Ien ’t vastelaovesland, ay ay ay,
Umdat ’t vastelaovend is!

Meziek: Kasalla
Tekst: Loonen, Geurts, Loonen en Neervoort

Download

 

Refrein:
Aegelijk mos ik nou gaon,
't is veul te laat án d’n tap nog te staon
As ik hieël zeker wis,
Dat ik echt niks mér mis
De laeste, den drink ik nog uut, 
Jao …en dan goj ik zeker na-or huus

Alles goed? 't wurd langzaam laat
Mergevroeg staon we ien optocht paraat
Moj en gelache mit iederieën
Dit geluk hebbe we zeker te lieën

Refrein:
Aegelijk mos ik nou gaon,
't is veul te laat án d’n tap nog te staon
As ik hieël zeker wis,
Dat ik echt niks mér mis
De laeste, den drink ik nog uut, 
Jao …en dan goj ik zeker na-or huus

Meziek verstomt, 't licht dat gut án
Veul belaeft, en 't viel niks te lang
Hoeëg tied vur os um án tuus gaon te daenke
Már de prins stut mit en rundje te wenke…

Refrein:
Aegelijk mos ik nou gaon,
't is veul te laat án d’n tap nog te staon
As ik hieël zeker wis,
Dat ik echt niks mér mis
De laeste, den drink ik nog uut, 
Jao …en dan goj ik zeker na-or huus

't blieft nie uut, jao de vraog wurd gesteld    
't leste rundje dat wurt òs verteld
Hoe zuut 't uut , nog en pilske of mieër 
Al naor huus, of blieve we hier...

Refrein:
Aegelijk mos ik nou gaon,
't is veul te laat án d’n tap nog te staon
As ik hieël zeker wis,
Dat ik echt niks mér mis
De laeste, den drink ik nog uut, 
Jao …en dan goj ik zeker
Jao dan goj ik zeker
Jao dan, goj ik zeker naor huus
Jao …en dan goj ik zeker
Jao dan goj ik zeker
Jao dan, goj ik zeker naor huus                          

Meziek: Chris Geletneky
Tekst: Jos Koenen

Download

 

D’n òptòcht göt vertrekke, ’t hieële dörp stöt langs de kânt
‘t-Is de start van vastelaovend, ien òs Lönse lând.
Wie het de mojste waage, en wie is ’t schònst verkled?
Ze zien vurbeej vur da’che ’t wet
Komt d’r nog wat naeve, hebbe weej ’t al gehad?
Of was dit már en gat?

Refrein:
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! 't Gânse dörp stöt op zien kòp.
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! Daenk dat ik nog lang nie stop.
En doen gillie mit, dan kumt ’t zeker goēd, Fieëste zit òs ien ’t bloēd
‘t-Is vastelaovend ien 't Knolleland! Daor kan écht niks tiggenòp!

Al daag lang geniete, mit zien alle ien de kroeg
Mit iederieën âlde-hoere, daorvan kriege weej noeët genoeg.
‘t-Is duk slappe wazel, már ’t lópt nie uut de hand.
Hier stöt niemand an de kant.
4 Daag lekker fieëste, ach dat is pas ’t begin!
Weej hebbe âltied goeie zin!

Refrein:
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! 't Gânse dörp stöt op zien kòp.
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! Daenk dat ik nog lang nie stop.
En doen gillie mit, dan kumt ’t zeker goēd, Fieëste zit òs ien ’t bloēd
‘t-Is vastelaovend ien 't Knolleland! Daor kan écht niks tiggenòp!

Dit wil ik noeët mieër misse, dit wil ik noeët mieër kwie
Ik goj hier noeët mieër weg!
De Lönse vastelaovend is de mojste die d’r is, dat is wat ik òw zeg!

Refrein:
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! 't Gânse dörp stöt op zien kòp.
‘t-Is vastelaovend ien 't Knollelând! Daenk dat ik nog lang nie stop.
En doen gillie mit, dan kumt ’t zeker goēd, Fieëste zit òs ien ’t bloēd
‘t-Is vastelaovend ien 't Knolleland! Daor kan écht niks tiggenòp!

Meziek: Martin & Guido
Tekst: Van Den Heuvel & Geurts

Download

 

Hey hey hey

De kop dût raar
Mien hart pomp sneller rond
Wat is d'r an de hand mit meej
Kheb zelfs een drûge mond 
'T is meej wel bekend
Ik bin d'r wel vûr klaor
De moijste daag van t jaor
De kop dût raar
Ik wet waor 't án lit
'T duurt nog mar wat uurtjes
Vur dat 't hier wèr knalt
Kom hef 't glas
Drie dagen gaon we vieren
We laote hier 't zaakje explodieren

Refrein:
Kom mit òs danse
Ien de kroeg en dur de tent
Want vastenavond duurt nie lang
Dus geniet as ge d'r bint
Pak òw buurman beeij de hand
Iederieën die huurt d'r beej
Vastenavond zeej an zeej

Kom mit òs danse
Ien de kroeg en dur de tent
Want vastenavond duurt nie lang
Dus geniet as ge d'r bint
Pak òw buurman beeij de hand
Iederieën die huurt d'r beej
Vastenavond zeej án zeej

Vastenavond zeej án zeej
Ayayay vastenaovend zeej án zeej
Ayayay vastenaovend zeej án zeej

'T roeëd, gael, gruun
Dat host van hot naor haar
Normaal dan zuuj dat vloeke
Már nou past 't beej elkaar
Iederieën praot mit elkaar
Niemand án de kânt
Vastenaovend viere schept 'n band
Zet efkes al òw zörge àn de kânt

Refrein:
Kom mit òs danse
Ien de kroeg en dur de tent
Want vastenavond duurt nie lang
Dus geniet as ge d'r bint
Pak òw buurman beeij de hand
Iederieën die huurt d'r beej
Vastenavond zeej án zeej

Kom mit òs danse
Ien de kroeg en dur de tent
Want vastenavond duurt nie lang
Dus geniet as ge d'r bint
Pak òw buurman beeij de hand
Iederieën die huurt d'r beej
Vastenavond zeej án zeej

Kom mit òs danse
Ien de kroeg en dur de tent
Want vastenavond duurt nie lang
Dus geniet as ge d'r bint
Pak òw buurman beeij de hand
Iederieën die huurt d'r beej
Vastenavond zeej án zeej


Meziek: Kasalla
Tekst: Eddy Cornelissen

Download

 

Refrein:
Welke jong, is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um wér carnaval te viere kom doet mit en kiek már bleej
Welke jong is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um 't laeve hier te viere, kiek mar bliëj, lach nor meej!
't mikt nie uut of ge kunt, iederieën mugt mit òs mit
Alle zörge uutgegumd, kiek bliëj en doe már mit

Dees dage zien weej los, elk uur zien weej paraat
We gaon 't liefst vurop, polonaise mit de nar
Op tempo dur de zaal van links naor rechts gesjeesd
Kiek òs már is án of binde te bedeesd……..

Refrein:
Welke jong, is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um wér carnaval te viere kom doet mit en kiek már bleej
Welke jong is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um 't laeve hier te viere, kiek mar bliëj, lach nor meej!
't mikt nie uut of ge kunt, iederieën mugt mit òs mit
Alle zörge uutgegumd, kiek bliëj en doe már mit

't laeve is te kort,  um allieën te blieve staon
Baeter danse en wat viere en noeëit naor huus toe gaon
Pak òs ien de erm, niemand hier verluust
Kiek òs már is án, dan rakte wel beduusd…

Refrein:
Welke jong, is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um wér carnaval te viere kom doet mit en kiek már bleej
Welke jong is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um 't laeve hier te viere, kiek mar bliëj, lach nor meej!
't mikt nie uut of ge kunt, iederieën mugt mit òs mit
Alle zörge uutgegumd, kiek bliëj en doe már mit

Hey Hey…..Enz.

Refrein:
Welke jong, is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um wér carnaval te viere kom doet mit en kiek már bleej
Welke jong is nog vreej, dans már mit ien dizze reej?
Um 't laeve hier te viere, kiek mar bliëj, lach nor meej!
't mikt nie uut of ge kunt, iederieën mugt mit òs mit
Alle zörge uutgegumd, kiek bliëj en doe már mit

Meziek: Cölln Girls
Tekst: Jos Koenen

Download

 

Gaef òs már wat te zoepe
Weej zien d'r gans vur klaor
Kiek uut, vur Luëne 'n gevaor
Weej staon veur beej de bar en gaon d'r tigge àn
Borreltjestied, borreltjestied, desnoeëts ‘n ganse kàn.
As weej daor veur àn staon, zulle weej nog lang nie gaon.

Refrein:
Dat mot toch kunne, laot màr gaon wat kan ’t gaeve
Want merge, bestuöt nie
Laot òs hosse ònder-èn, zoeë is ’t laeve
Zò bliej dat ik Kantiny zie
Zet de glaas màr vur òs klaor
Scheutje hiervàn, scheutje daorvàn en de borreltied is daor
Dit is zoeëas weej zien, doe mit òs mit
Dan kriegde net as òs wat extra pit.

Wat is dat grej toch lekker, zó'n borrel smakt naor mieër
Jao, jao zoeë göt dat ieders kieër
Weej zien d'r òk dit jaor wèr beej en neme ’t ervàn
Want nondeju wat zien weej bliej, 't is moj dat ‘t zoeë kàn
Is ‘t uur alwèr vurbeej
Staon de glaeskes ien 'n reej.

Refrein:
Dat mot toch kunne, laot màr gaon wat kan ’t gaeve
Want merge, bestuöt nie
Laot òs hosse ònder-èn, zoeë is ’t laeve
Zò bliej dat ik Kantiny zie
Zet de glaas màr vur òs klaor
Scheutje hiervàn, scheutje daorvàn en de borreltied is daor
Dit is zoeëas weej zien, doe mit òs mit
Dan kriegde net as òs wat extra pit. 
Dat mot toch kunne, laot màr gaon wat kan ’t gaeve
Want merge, bestuöt nie
Laot òs hosse ònder-èn, zoeë is ’t laeve
Zò bliej dat ik Kantiny zie
Zet de glaas màr vur òs klaor
Scheutje hiervàn, scheutje daorvàn en de borreltied is daor
Dit is zoeëas weej zien, doe mit òs mit
Dan kriegde net as òs wat extra pit.

Dit is zoeëas weej zien, doe mit òs mit
Dan kriegde net as òs wat extra pit.

Meziek: Hay Geritz
Tekst: de Kantiny's  

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven