Download

1 2 3
Johohohoo, johohohoo
Ik wil dr ger mit ow enne drinken joa (-eo eo)
De glaze loate klinken joa (-eo eo)
De tap stoat oop dus loat ow goan,
Dan blieve wej hier nog wel effkes stoan.
Wej blieve goan. 

De polonaise kumt vurbej (-eo eo)
(mit) de prins veurop en de raod durbej (-eo eo)
Net als vroeger ien de Brink,
Maken wej dr ien de Baank n fiëstje van.
Wej zeggen proost.

Refrein:
Durum alle glaas Umhoëg.
Pak ow biertje, of un wijntje
Dan goan wej proosten, op dizze(n) tied.
T’is vasteloavend dus wej goan hielemoal los!
Alle glaas Umhoëg.
Alle glaze hoëg! Oooooh (3x) 

Wej zien midden ien de zaal goan staon (-eo eo)
Samen mit os kammeroaj gegoan (-eo eo)
Teveul munten ien de tes gedoan,
Die zien allemoal wer noar de bar gegoan.
D’n tied tikt dur.

S’mergens vroeg goan wej noar huus (-eo eo)
Nog eier bakken bej os thuus (-eo eo)
Op stoan mit un zwoare kop
'N pilskeee dat lost dat dan wer op.
Wej blieve goan

Refrein: 2x

Nie mitdoen dat hakt d’r echt ien
Nie mitdoen dat het echt gen zin
Dus drink en zing:
Ooohoooo oooohoooohoho
Ooohoooo ooohooooohooooho

Refrein: 2x

Pak ow biertje (pak ow biertje), of 'n wijntje (of 'n wijntje)
Dan goan wej proosten (goan wej proosten), op dizze(n) tieed.
Kom dan drinken wej dur nog enne vur wej op huus an goan.
Alle glaas Umhoëg. (4x)

Tekst: Dikke Mik
Meziek: ‘Alle jläser huh’ Kasalla

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven