Couplet:
Wette nog van vroeger mit zien alle fieëste ien de Brink,
Mit stofjas en gekleurde häör ware weej de bink.
Wette nog van vroeger mit ‘n shandy ien òw linkerhând,
Gezellig òp ‘t jeugdbal, Theo’s trekdrop tussen de tând.
Bier zat nog gewoeën ien glas, Ik woj dat dit nog steeds zoë was,
Weej zulle ‘t noeët vergaete, ‘t zit vur altied ien òs bloēd.

Brug:
Polonaise loeëpe, springe, renne, dânse en wat sjânse,
Kilomaeters vraete want weej gaon nog nie nor huus!

Refrein (2x):
Jòng gelieërd en âld gedaon,
Kiek mien kiender nòw aens gaon,
Weej viere hier dit fieëst vandaag, mit òs klaene grut...
Zoë göt dat nòw al tíg jaor,
En weej zien nog láng nie klaor, Weej gaeve nòw ‘t stökske dur, weej zien wel hoe ‘t göt...

Couplet:
Ik goj nòw mit mien kiender vastelaovend viere ien de tent, Zillie òp de dânsvloer zien al hieëlemól gewend!
Ik goj nòw mit mien kiender same òptòcht loeëpe hând ien hând,
Allemól ‘n pekske an gaon weej dur ‘t Knollelând!
Smaerges nor ‘t Kienderbal, Vermake zich al aoverál,
Zeej gaon nòw zelfs ur aege weg, òs waerk is wer gedaon!

Brug:
Polonaise loeëpe, springe, renne, dânse en wat sjânse,
Kilomaeters vraete want weej gaon nog nie nor huus!

Refrein (2x):
Jòng gelieërd en âld gedaon,
Kiek mien kiender nòw aens gaon,
Weej viere hier dit fieëst vandaag, mit òs klaene grut...
Zoë göt dat nòw al tíg jaor,
En weej zien nog láng nie klaor, Weej gaeve nòw ‘t stökske dur, weej zien wel hoe ‘t göt...


La la la-la la-la la-laaa,
La la la-la la-la la-laaa,
La la-la la-la-la-laaa, La-la la-la laaa. Zoë göt dat nòw al tíg jaor,
En weej zien nog láng nie klaor, Weej gaeve nòw ‘t stökske dur, weej zien wel hoe ‘t göt...


Tekst: Bram Litjens, Roy Janssen & Arno Geurts
Muziek: Martijn & Marcel

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven