Geej zet: Kom mit os vastelaovend viere
Ik zeg: Wor gaon we hin?
Geej zet: Ik ken ’n plátske ien Luuëne
’t Knolleland, dat is ’n moj begin
Kom we gaon d’r hin

Ow ruggengraot, geej ziet ‘m kwiet
Dus kom már mit, dan kriēgde écht gén spiet
Zing mit ôs dit lied

Refrein
Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la
Ja-la-la-la-la
la-la-la

Weej gaon, ònderán beginne
Van klaens af án, staon weej al hiēr
Dizze aovend, kenne weej gén grenze
Nao 10 bier, kòmme weej nie thuus, (nou ja) geej hed gén excuus, want..

Ow ruggengraot, geej ziet ‘m kwiet
Dus kom már mit, dan kriēgde écht gén spiet
’t is vastelaovendstied

Refrein
Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la
Ja-la-la-la-la
la-la-la

’n pilske hier, ’n pilske daor
Gén ruggengraot, tot slutingstied
fieëst en geniet

Refrein
Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la
Ja-la-la-la-la
la-la-la

Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la
Ja-la-la-la-la
la-la-la

Ieën vur allen, allen vur ieën
Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la
Ja-la-la-la-la
la-la-la

Ja-la-la
Ja-la-la-la-la-la-la-la la-la-la (Ow ruggengraot, geej ziet ‘m kwiet)
ja-la-la ja-la-la-la-la-la-la-la ja-la-la (Geej kriēgt gén spiet)
Ja-la-la-la-la
la-la-la

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven