Tiejes 't Prinsebal wiēr prins Rob d'n Derde òpgenome beej de Âld prinse.
Ok wiēr nao 26 jaor afscheid genome van Nar Wim, heej is benoemd tot Ieërenar vur zien veule verdienste vur CV 't Knölleke.
Daornao was 't tied um de neeje prins te prizzentieëre.

Dit jaor wiēr d'r 'n brouwsel gekókt waor enne neeje prins uut mós kómme. Dat liep iets ânders dan verwaacht.
Ien pláts dat d'r alliieën enne prins naor veure kwaam, wiēre d'r vur 't urst ien de Lönse historie ok adjudanten geprizzentieërd!

't Trio van CV 't Knölleke van 2024 is gewaore:

Prins Stan Jilesen (Stan d'n Urste)
Adjudant Kai Claessens
Adjudant Roel Theunis
Trio 2024 s

De 28-jäörege Stan wónt same mit zien vriendin Fenne ien de Rector Nabbenstraot ien Luuëne. Ien 't dágelekse laeve werkt Stan as controller beej Smedts Bedrijfshallen ien Aostrum.
Ien zien vreeje tied voetbalt heej beej SV Leunen en vörmt mit zien kámmeräöj 'n zaalvoetbalteam beej ZVV Leunen, waorvan heej tevens vurzitter is.

Adjudant Kai is 29 jaor en zien vriendin hieët Anne. Heej is werkzaam beej Canon Production Printing ien Venlo.
Adjudant Roel is ok 29 jaor âld en wónt same mit zien vriendin Lonneke. Heej werkt beej Hendrix Genetics ien Bòksmaer.

Stan is enne carnavalsvierder ien hárt en niere. Heej huurde beej de formatie Kieës mit Kruut waormit ze urste zien gewaore mit 't Liedjesfestijn ien Luuëne en twedde ien de Liedjesfinale ien Rooj. Stan is nog nie uutgezonge en is nów oonderdieël van de Chipito's.
Ok hed Stan mieërdere kieëre àn de Zittingsaovenden mit gedaon mit 4XNX en zit heej ien de kemissie Liedjesfestijn.

Zien leus is: "Laot òw nie gek make, dat doēn weej wel!"

Òp Carnavalszaoterdág 10 fibberwarie 2024 hâlde Prins Stan d'n Urste en zien Adjudanten Kai en Roel hun receptie van 19.11 uur tot 21.11 uur ien 't Knollehuus (De Baank).

📷: Jordi Smeets

Tiejes 't Prinsenbal zien 2 jubilarisse gehuldigd. Zeej zien allebei al 22 jaor lid van òs verieëneging. 'T bestuur van de Vorsteraod hed hun de welverdiende oonderscheijingen uutgereikt.

Erwin kenne weej às enne röstige vreejgezel mit druuge humor. Heej is 22 jaor geleeje mit 'n par kammeraoj, waoroonder Roel Hendrix, beej de raod gekomme. Heej is âltied wel paraat, már nie às de activiteit vur de middeg begint, want dan is heej druk mit 't verzörge van zien vaerkes. As Erwin d'r is kunne we beginne, want heej is âltied scherp òp tied, of te wel maestal net te laat.
Naor huus te gaon is nie ziene staerkste kânt, már heej is zeker niet te beroerd um mit te helpe mit òpruume. Heej begint maestal buute, dan kan ie nog 'n praotje make mit wat roondhángend volk.
Erwin is ieën van de òprichters van 't sigarenclubke, wat noeët echt van de groond is gekomme. Már heej staekt toch regelmatig mit 'n paar raodsleeje 'n sigaarke òp.
Àngezien Erwin pláts beej ziene vaerkesstal hed, meuge weej daor elk jaor de prinsenwagen naerzette.

Roel is getrówd mit Ingrid en hed vier zoeëne. 't Is en echt carnavalsfemilie. Zien kiender zien fanatieke wagenbówwers beej de Trekvogels en òs aege prinsenwagens. Már dat hebbe ze nie van enne vraemde: Roel is zelf ok al jaore wagebówwer, waor beej vurnamelek veul gelast hed. Heej hed ok al 22 jaor de prinsenwagen tiejes d'n òptocht dur de Lönse en Roojse straote gereeje.
Elk jaor roepe de wagebówwers hun aege prins uut en ien 2014 viel dees ieër te beurt àn Roel.
Roel is ok jaore lang leider beej de Jeugdcarnaval gewist en probieërde daor de jeugd ien 't gareel te hâlde, wat 'm best goed af ging. Beej de Jeugdbals beej Café 1878 ging de jeugd hielemól uut dak waor de temperatuur hoeëg òpliep.
Ien die jaore às jeugleider hed heej foto's gemákt van alle activiteiten van de jeugd, iets wat heej nów nog steeds af en toe duut vur òs verieëneging. 

Erwin en Roel, names CV 't Knölleke van harte gefillisitieërd mit òllie welverdiende oonderscheijingen.

Wilde geej ok gaer de foto van òs hoeëgheeje vur de raam hánge?

Hieroonder kunde de foto's gratis ien origineel formaat downloaden um ze zelf af te drukken.
Foto's zien vreej te gebruuke, mits de bron werd vermeld: Jordi Smeets

Klik mit de rechtermuusknop op de knop download en kies vur ien van de volgend opties (afhankelijk van òw browser) 
"Koppeling opslaan als" (Edge)
"Koppeling opslaan als" (Firefox)
"Link opslaan als" (Chrome)
"Download gekoppeld bestand als" (Safari)
"Gelinkte gegevens opslaan als" (Opera)

Prins Stan d'n Urste   Download
Adjudant Kai   Download
Adjudant Roel   Download
Trio 2024   Download
Kwartet 2024   Download
Vorst Clint   Download

Mit dank án Jordi Smeets

Leejevergadering 2  Leejevergadering 1

Op 13 oktoeëber zien we 't neeje carnavalsseizoen wér begonne mit òs Algemaene Leejevergadering. 
Tiejes dees vergadering hebbe d'r 'n paar wisselingen pláts gevoonde ien 't bestuur en raod.

Gerrie Pijpers hed te kenne gegaeve te wille stoppe as sikkertaris, 'n functie die zeej al sinds 2005 hed vervuld. Gerrie is vur al ur verdienste benoemd tot Ieëre-sikkertaris van òs verieëneging.
Esther Lap zal vanaf dit seizoen de taken van Gerrie aoverneme en pláts neme ien 't bestuur.

Sander Peeters is sinds 2005 lid van òs verieëniging, is prins gewist ien 2008 en hed 18 jaor ien 't bestuur gezaete, woarvan 7 jaor vurzitter, en voond 't moj gewist. Sander is benoemd tot Ieërelid van 't Knölleke.
Dennis van de Heuvel zal van de Raod van Elf aovergaon naor 't bestuur en daor de vreej gekomme pláts van Sander ien gaon vulle.

Theo Litjens is al vanaf 1989 lid gewist van de Raod van Elf en was ien 1997 prins en hed te kenne gegaeve te gaon stoppe. Ok Theo is vur zien jaorelange lidmaatschap benoemd tot Ieërelid van òs verieëneging.
Arno Jansen is ien 2002 beej de Raod van Elf gekomme en hed zien pláts ien de raod beschikbaar gesteld.

Nouk Hogenboom en Esther Lap zien gestopt às dansmarietje. Esther is zoeëas gezeet tot sikkertaris benoemd.
De neeje dansmarietjes Fenna Meijers en Tess van der Cruijsen zulle same mit Jonie Meijers en Sarah Bos de dansmarietjes vur dit seizoen vörme.

Weej wille de stoppende leeje nogmaals bedanke vur hun ienzet vur òs verieëneging en de neeje Ieëreleeje fillicitieëre mit hun benoeming

Jeugdraadsleden

 

Beste jeugd uut Luuëne!

Méschien zien weej wel òp zuuk naor òw, want we gaon de jeugdraod wér samestelle.

• Ge mot òw vurtán vur elk neej seizoen ànmelde (de âlde ànmeldingen en waachtliëste komme te vervalle)
• De groepsgröte is flexibel
• Às ge òw ànmeld vur 17 september, zitte d'r gegarandieërd beej
• De jeugdraod is nie allieën vur jongens!

Waor motte àn voldoen?
• Ge zit òp 't vurtgezet onderwies en òp 11-11-23 ziede 15 jaor of jonger
• Ge wónt ien Luuëne (of ge he d'n staerke biending mit Luuëne)
• Ge wilt d'r mit carnaval 'n groeët fieëst van make!

As dat zoeë is, meld òw dan snel aan vur de jeugdroad, dânsmarietje of méschien wilde wel prins(es), vorst(in) of nar(rin) werre!


Às ge nog vraoge hed dan kunne via dit formulier contact mit òs op neme.

Roy, Bart, Maura en Irma

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven