Bericht vúr alle nachtegaaltjes, tekstschrieëvers en muzikânte van Luuëne…

De lieëne vúr het Liedjesfestijn zien geoopend tot 1 september!

Ienschrieve: liedjesfestijn@knolleke.nl of via dit formulier
.
Wie volgt Knolbeat op ás winnaar van 2024?
Liedjesfestijn zal pláts viende òp:
Zaoterdág 6 jannewarie 2024

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven