Waor roond dizze tied van 't joar normaal gesproke 't vastelaovesvisrus de kop òp steakt, motte weej 't dit jaor aflegge tege 't coronavirus dat òs al mieër dan 'n half jaor ien zien greep hâld.

Vur òs, as bestuur van carnavalsvernieëneging 't Knölleke, stöt de gezoondheid van alle Knöllekes en Knöllinnekes altied vuróp. Daorum hebbe weej motte besluute um alle activiteiten tot án de carnavalsdaag te schráppe.
Dat betaekent dat d'r vur 't sejzoen 2020-2021 gén neeje prins, jeugdtrio en boerebruudspaar uutgeroepe zal werre. Ok zal d'r gén Gouden Knol uutgereikt werre, Vasteloaveskränt uutgegaeve werre en òptocht pláts viende.

As bestuur zulle weej, same mit de kemissies en de raod van elf, gaon bekieke wat d'r roond de carnavalsdaag zelf georganisieërd kan werre um 't vasteloavesgevuul 'n bietje vast te hâlde.
Umdat dit erg af göt hange van de maatregelen die dan gelde, komme we doar ien de loeëp van jannewarie òp terug.

Weej hope dat gullie begrip hebbe vur dees moejleke beslissing, die we vural hebbe genome zoeëdat we ien 't sejzoen 2021-2022 wér volòp carnaval kunne viere, mit als groeëte klapper het 6x11 jaorig bestaon van òs verieëneging.

Vur nów wille weej vural tege òwlie zegge: Let òp mekaar en blief gezoond!

Sinds de aoverhejd ien márt strenge maatregele hed genome um 't Corona virus ien te damme, is de waereld um òs hin erg verânderd.
Hierdur hebbe weej helaas motte besluute um Lönse Meense Live uut te stelle.

't Is vur de artieste en Sch!k helaas al lange tied nie mér meugelek um òp de juuste manier de vurbereidinge te treffe die zeej nuuëdeg hebbe. D'n tied is oondertusse te kort gewaore um d'r òp zoaterdág 10 oktoeëber d'r enne spetterende aovend van te make.
Ok is 't nów nog niet te zegge hoe de umstandighede tege din tied zien vur 't hâlde van evenemente.

As hier mieër duudelekheid aover kumt, gaon weej òp zuuk naor enne neeje datum. Weej hán 't gaer ânders gezien, már òp 'n látter moment kumt Lönse Meens Live terug!

Tot din tied: Blief gezoond en let òp mekaar 

Hedde geej nog gén Knöllekes vlag en wilde d'r gaer en koeëpe?
Of wilde gaer 'n fles Knöllekes Sap (àn iemand cadeau doen)?

Een vlag is vur 15 euro te koeëp en een fles Knöllekes sap vur 11 euro beej Vorst Clint Lucassen (Vicarieweg 25).
Wel gaer efkes van te veure belle of appe (06 15141007) en gepast betale.

 

vlagl   knollekessap

knolleke logo 500 facebook twit spotify CV 't Knölleke Leunen

Ga naar boven